opc_loader
 
 

Retourneren 

In het kader van de verkoop op afstand aan consumenten die vallen onder de wet van 14 juli 1991, gewijzigd door de wet van 25 mei 1999, heeft de consument het recht de verkoper te melden dat hij afziet van de aankoop, zonder boete en zonder opgaaf van reden, binnen de 14 kalenderdagen vanaf de dag volgend op de dag van levering. Dit verzakingsrecht wordt toegekend aan de gebruiker om hem toe te laten het gekochte goed te beoordelen in omstandigheden vergelijkbaar met een winkeletalage. De wet verstaat onder "gebruiker": elke fysische persoon of rechtspersoon die niet voor beroepsdoeleinden op de markt gebrachte producten of diensten verkrijgt of gebruikt. U geniet dus niet van dit verzakingsrecht indien u voor beroepsdoeleinden producten koopt van Cvzelfbouw/Eco2+technologie bvba.

Deze verzaking zal echter enkel van kracht worden op voorwaarde dat de klant via aangetekende zending zijn verlangen kenbaar heeft gemaakt aan Cvzelfbouw/Eco2+technologie bvba - Klinknagelplein 5 -  9140 Temse en op voorwaarde dat de koopwaar zich bevindt in de originele verpakking, ze volledig is, ongebruikt, onbeschadigd en klaar voor verkoop. Artikels die niet in deze toestand zouden verkeren bij hun ontvangst door Cvzelfbouw/Eco2+technologie bvba zullen ter beschikking blijven van de koper, die er de prijs van zal moeten betalen. 

Ingeval van uitoefening van zijn verzakingsrecht, zal de verbruiker binnen de 14 dagen volgend op de verzending van zijn aangetekend schrijven, de koopwaar met alle middelen en op zijn eigen risico en kosten terugzenden naar Cvzelfbouw/Eco2+technologie bvba -  Dienst Terugzending. Verzendingen "port betaald door de bestemmeling" en "tegen rembours" zullen dus worden geweigerd. In uw eigen belang raden we u aan het bewijs van de terugzending door de post of de vervoerder te laten valideren.

De artikels dienen te worden terugbezorgd aan Cvzelfbouw/Eco2+technologie bvba - Klinknagelplein 5 - 9140 Temse, samen met de leveringsdocumenten, en eventueel de factuur.


Wanneer het verzakingsrecht werd uitgeoefend overeenkomstig de voormelde voorwaarden, zullen we binnen een termijn van 30 kalenderdagen overgaan tot terugbetaling van elke som die u ons zou hebben betaald voor de aankoop van één of meerdere artikels, behoudens de eventuele in artikel 12 bedoelde transportkosten en de eventuele in artikel 7 bedoelde rembourskosten. De terugbetaling zal gebeuren op het bankrekeningnummer dat u dient te vermelden in uw aangetekend verzakingsschrijven.

Uitzonderingen

De Volgende artikelen kunnen niet geruild en/of geretourneerd worden:

  • Artikelen die beschadigd of incompleet zijn.
  • Ingewisselde of ingevulde coupons of tegoedbonnen
  • Dienstenovereenkomsten zoals indienstelingen en begeleiding op de werf. (Categorie service)